Bloom Plus- 10-60-10 Tạo mầm- kích thích ra hoa- 1kg

Công dụng chính Tạo mầm hoa trên hầu hêt cây ăn trái.Xử lý ra hoa nghịch vụ
Quy cách 500 mg
Thành phần NPK 10-60-10 + TE (Bo, Cu, Zn, Mo….)
Liều dùng 1-2g /1lít tùy loại cây trồng và mùa vụ