Super Humix Gold 70%, Kích ra rễ cám mạnh, nhanh và khỏe.